33

ALGEMENE VOORWAARDEN

DOOR HET GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE BENT U GEHOUDEN AAN DE ONDERSTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Inhoud informatie
Elke vorm van informatie, gegevens, inhoud, foto’s, afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten en andere vormen en onderwerpen gepresenteerd in deze website zijn eigendom van Vinofil Company. Uw toegang tot deze website vormt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte vergunning tot toegang tot deze website in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Vinofol Company informatie van deze website in enige vorm of door enig middel te downloaden, kopiëren, reproduceren, publiceren, versturen of door te verkopen.

2. Veranderingen in de website
Vinofil Company behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken veranderingen, toevoegingen of verwijderingen aan te brengen aan de inhoud, uitstraling, presentatie, navigatie en andere aspecten van deze website.

3. Verandering van gebruiksvoorwaarden
Vinofil Company mag naar eigen goeddunken allerlei veranderingen, toevoegingen of verwijderingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website na zulke wijziging in de gebruiksvoorwaarden gaat u akkoord met deze wijziging.

4. Gedragsrichtlijnen voor deze website
Het is gebruikers van deze website uitdrukkelijk verboden:

4.1 om zonder voorafgaande toestemming van Vinofil Company te pogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van (een deel van) onze servers of dataruimten.

4.2 om andere gebruikers in het gebruik en genot van deze website te beperken of te hinderen, of een poging daartoe te doen.

4.3 om het volgende te plaatsen op of te versturen naar de website:
a) informatie van welke aard dan ook die onwettig, frauduleus, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, heiligschennend, bedreigend, beledigend, hatelijk, aanstootgevend of anderszins verwerpelijk en onredelijk is.

b) informatie ter advisering, aanzetting of aanmoediging tot gedrag dat een misdrijf zou zijn, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins enige lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving overtreedt of enige intellectuele-eigendomsrechten van derden schendt.

c) enige advertenties, uitnodigingen, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie, of om zich bezig te houden met spam of overstroming.

d) enige informatie of software die een virus, Trojaans paard, worm of ander schadelijk element bevat.

4.4 om op enige wijze informatie verkregen via deze website te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinofil Company.

5. informatie van derden
Vinofil Company is niet verantwoordelijk voor de juistheid of actualiteit van informatie op deze website, ongeacht of deze informatie verstrekt is door derden of afkomstig is van externe bronnen door Vinofol Company. Enig gebruik van deze informatie is voor uw eigen risico.

6. Verbod op toegang
Vinofil Company zal er alles aan doen om te verzekeren dat deze website 24 uur per dag bereikbaar is; Vinofil Company garandeert deze beschikbaarheid echter niet en garandeert niet dat de gehele of gedeelten van de website te allen tijde toegankelijk is/zijn. Vinofil Company is bovendien niet verantwoordelijk voor de comptabiliteit van deze website met uw hardware.
Bij schending van enige hierin vervatte bepalingen of voorwaarden zullen wij naar eigen goeddunken zonder aankondiging de toegang opschorten.

7. Externe inkomende of uitgaande links
Vinofil Company is niet verantwoordelijk voor enige websites of inhoud van websites waarnaar wij verwijzen. Ongeacht de aard van de verstrekte link, onderschrijven wij de betreffende website niet per definitie, noch doen wij uitspraken over de kwaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de door die website verstrekte informatie. Zo brengt de verwijzing van enige website naar onze website ook niet de automatische goedkeuring van Vinofil Company met zich mee.

8. Intellectuele-eigendomsrechten
Alle informatie, alsmede de daarop rustende intellectuele-eigendomsrechten, die weergegeven wordt op of anderszins vervat is in deze website blijft eigendom van Vinofil Company tenzij anders bepaald. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om deze informatie te uploaden, downloaden, plaatsen, openbaar te maken, te verveelvoudigen, verzenden of verspreiden onder de toepasselijke auteursrechten van de prevalerende jurisdictie.

9. Beperkte aansprakelijkheid en garantie
Het gebruik van en de toegang tot deze website en de inhoud daarvan is volledig voor uw eigen risico en wordt u uitsluitend toegestaan door ons voor persoonlijk gebruik. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties impliciet of anderszins over de informatie op deze website. Producten, derden of diensten buiten onze hoofdactiviteit als beschreven in deze website kunnen niet geacht worden goedgekeurd, gegarandeerd of aanbevolen te zijn door Vinofil Company. Wanneer u hier gebruik van maakt is dit volledig voor uw eigen risico. Wij kunnen onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gehouden voor kosten of schade voortvloeiende uit het gebruik van deze website of informatie die deze website bevat.

10. Vrijwaring
U stemt ermee in om ons, onze werknemers, agenten, functionarissen, bestuurders, contractanten, leveranciers en andere vertegenwoordigers te verdedigen en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, schade, vorderingen, acties en kosten (waaronder juridische kosten) met betrekking tot of voortvloeiende uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden.

11. Gehele overeenkomst
In geval van onwettigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, ongeacht de van kracht zijnde jurisdictie.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de wetgeving van de Speciale Administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China. Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande of afzonderlijke kennisgeving gewijzigd worden. Wijzigingen worden op onze website vermeld.